II międzynarodowa konferencja naukowa «Toposy w kulturze Wschodu i Zachodu»

II międzynarodowa konferencja naukowa  

II международная научная конференция

 

«Toposy w kulturze Wschodu i Zachodu» 

 «Топосы в культуре Востока и Запада»

 

Kraków

(Akademia Ignatianum w Krakowie, 

Instytut Kulturoznawstwa, Katedra Antropologii Kulturowej 

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków)

 

16-18 kwietnia 2020 r. / 16-18 апреля 2020 г.

 

 

Temat konferencji:

 

«Kobieta, kobiece i  kobiecość 

w kulturach Wschodu i Zachodu» 

«Женщина, женское и женственность 

в культурах Востока и Запада»

Call 

Program

Conference format

 

 

Chęć udziału można wypełnić tutaj (do 15 marca 2020 roku):

 Заявку на участие можно заполнить здесь (до 15 марта 2020года):  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchoONJphkq42HxgGlVfKjEIoCakzpqgoBl5kfpYaJWLaMggA/viewform 

 

Организаторы:

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.И. ГЕРЦЕНА

 

 

 

 

314